©Mwambao, Danielle Stern. Kukuu Participatory Analysis 27-11-18